dr-storage-logo (1)   Tủ Sấy Nitrogen

 Khoang tiết kiệm N2 – Hệ thống N2

NC-2 được sử dụng để kiểm soát việc nạp không khí khô vào tủ. Vì vậy, có thể đạt được độ ẩm tương đối mong muốn trong tủ.
Không khí khô có thể là nitơ, CO2 hoặc khí chèn.
Đối với Nitơ, sau khi NC-2 được điều chỉnh, có thể lưu hơn 30-60% N2
Dr_NC2

Bộ điều khiển N2